เช็คสิทธิ์ด่วน ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 รับ ‘เงินเยียวยา’ 15,000 บาท

ประกันสังคม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 “ประกันสังคม” มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการจ่าย “เงินเยียวยา” นับตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 63 โดยประกันสังคม ทยอยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ตามคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไข ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกองทุนประกันสังคมที่จะได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มแรก: ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน จะได้รับการช่วยเหลือตามกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

– ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วันเนื่องจากใช้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
– หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

– ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
– ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

– ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
– ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63