เช็กสิทธิ์ได้วันนี้! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม 3,000 บาท เข้าแล้ว

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

วันนี้ กรมบัญชีกลางโอน ได้เริ่มทะยอยโอน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาจากกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือประกันสังคม มาก่อน ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง มีทั้งสิ้น 6,781,881 คน ได้แก่

  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 คน
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 คน
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน