ชื่นชม “หมอทวีศิลป์” ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์

ถือเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยรายชื่อของบุคคล และหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤติได้อย่างสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 โดยหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมีชื่อของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมอยู่ด้วย

รางวัลเกียรติยศพิเศษให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น มีผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. รายการเวทีเพลงเพราะ (The Golden Song) สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (One 31)

3. รายการคลับฟรายเดย์ (Club Friday) สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิรตซ์

นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมยังได้คัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานเพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 3 รางวัล ได้แก่ รศ.ชำนาญ รอดเหตุภัย, รศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และรศ.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา

2. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 10 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 รางวัล ได้แก่ น.ส.กรุณา บัวคำศรี, นายโกมุท คงเทศ, นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์, นายภูสิต ธวัชวิเชียร, นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, นางลักษิกา เจริญศรี, ผศ.สมชาย สำเนียงงาม, นายสันติภพ เจนกระบวนหัด (เจนภพ จบกระบวนวรรณ), ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และชาวต่างประเทศ 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.องจิอิน (Ms. Ong, Ji-In)

3. ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่ นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี, นายทองพูล ทองน้อย, นางประไพ สุริยะมล และนายมงคล รัตนพันธุ์

4. ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ นางถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร และนายยุทธพร นาคสุข และประเภทองค์กร ได้แก่ มูลนิธิดำรงพุฒตาล (อนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย.