โควิด-19 เป็นเหตุ แบงก์ชาติ เตือน ธนาคาร เสี่ยงหนี้เสียสูงขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของโรคโควิด 19 นั้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้จำนวนลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มกลายเป็นหนี้เสียสูงขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหนี้และลูกหนี้ ต้องหามาตรการป้องกันและรับมือ หากว่าสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้แล้วจะถือเป็นสิ่งที่ช่วยระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้มาก โดยเฉพาะกับลูกหนี้บัตรเครดิตซึ่งถือเป็นจำนวนลูกหนี้ที่มากที่สุดในระบบเศรษฐกิจขนาดย่อย

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการ 2 เรื่อง คือ

1. การปรับคุณสมบัติลูกหนี้โดยกำหนดให้ทำการเลื่อนวันของการเป็น NPL ออกไปตัวอย่างเช่นจากเดิมผู้สมัครต้องเป็นหนี้เสีย หรือ NPL ก่อนวันที่ 1 ม.ค.63 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63 เพื่อการขยายกรอบเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วปรับปรุงแผนชำระหนี้ไม่ให้เกิดเป็น NPL ในอนาคต

2. ปรับเกณฑ์ห้ามก่อหนี้ใหม่ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จากเดิมใช้ตัวระยะเวลาเป็นตัวกำหนด แต่เกณฑ์ใหม่มีการเพิ่มเงื่อนไขที่ว่าหากลูกหนี้สามารถผ่อนชำระเงินต้นได้อย่างน้อยร้อยละ 50 บาทก็สามารถขอสินเชื่อครั้งได้